The Earth is made up of three main layers
,the crust, the mantle, and the core. The crust the layer that you live on, is like the skin of an apple. It is very thin (from 6 to 30 kilometers) in comparison to the other two layers. It is broken into many pieces called plates. These plates float on the soft, plastic mantle below the crust. The core, which is at the center of the Earth, consists .of heavy metals and is about 4000 centigrade hot.

1- زمین از سه لایه اصلی تشکیل یافته است : پوسته ، جبه و هسته . پوسته زمین یعنی لایه ای که شما روی آن زندگی می کنید، مانند پوست یک سیب است و در مقایسه با دو لایه دیگر بسیار
نازک است (از 6 تا 30 کیلومتر). پوسته به قطعات زیادی تقسیم می شود که صفحه نامیده می شود.این صفحات روی سطح نرم و قابل انعطاف جبه در زیر پوسته زمین شناور هستند. هسته که در مرکز زمین قرار دارد از فلزات سنگین تشکیل شده و دمای آن در حدود چهارهزار درجه سانتی گراد می باشد.

  The plates of the crust move along smoothly but sometimes they stick together and create pressure. The pressure increases and the rock bends until it breaks. When these occur, an .earthquake is the result.

2- صفحات پوسته زمین به نرمی حرکت می کنند اما بعضی وقتها نیز به هم می چسبند و ایجاد فشار می کنند. این فشار افزایش می یابد و این سنگ ها خم می شوند تا بشکنند. وقتی این کار رخ می دهد، نتیجه آن یک زلزله است .

 
 Earthquakes happen everyday. Though millions of people may never experience an earthquake, it is a very common happening on this planet. So today, somewhere, an earthquake will occur. It may be so light that only special instruments can record its movement; it may shake houses, rattle windows, and change the place of small things. It may be strong enough to cause damage, injury, and death.

3- زلزله ها هر روز رخ می دهند اگرچه میلیون ها نفر از مردم ممکن است هرگز زمین لرزه را تجربه نکرده باشند، اما زلزله یک اتفاق خیلی عادی روی این سیاره است . بنابراین همین امروز در جایی زلزله ای رخ خواهد داد.ممکن است که آنقدر ضعیف باشد که فقط ابزارهای مخصوصی
بتوانند حرکت آن را ثبت کنند و ممکن است خانه ها را تکان دهد و پنجره ها را به صدا درآورد محل بسیاری از چیزها را تغییر دهد.یا ممکن است به اندازه ای قوی باشد که باعث خسارت و یا باعث جراحت و یا حتی مرگ شود.

  It is thought that about 700 shocks each year have this power when they occur in a
populated area. Luckily, most of these destructive earthquakes occur in less populate places.
 
4- گفته شده است که هر ساله حدود 700 زلزله این قدرت را
دارند اگر در منطقه پرجمعیت رخ دهند. خوشبختانه بیشتر این زمین لرزه های مخرب در مکان های کم
جمعیت اتفاق می افتند.
 
Since a large number of world's earthquakes each year occur along the Pacific Ocean, this is .the most probable area for today's earthquake But it could hit any place because no area is .entirely free of earthquakes 
 

- از آنجا که هر ساله تعداد زیادی از زلزله های دنیا در امتداد اقیانوس آرام رخ می دهند، این منطقه محتمل ترین جا برای زلزله ی امروز می باشد.اما زلزله می تواند به هر منطقه ای اصابت کند، زیرا هیچ منطقه ای از زمین لرزه در امان نیست . 

 Saying that an earthquake is going to happen today is not really predicting ,earthquakes. So far, they cannot be predicted but anyone, on any day could say this and it would be true. This is because several millions of earthquakes occur each year. So thousands occur each day, although most are too small to be located. The problem is in finding the exact area
where and when a strong shock will happen.

6- گفتن اینکه امروز قرار است زلزله اتفاق بیفتد واقعا
پیشگویی زلزله نیست .تاکنون زلزله قابل پیشگویی نبوده ، اما هرکسی در هر روزی
می تواند آن را بگوید و ممکن است درست باشد. این به این علت است که هر ساله چندین میلیون زلزله رخ می دهد. پس روزانه هزاران زلزله داریم ، اگرچه بیشتر آنها آنقدر کوچک هستند که آنها را نمی توانیم تعیین موقعیت کنیم .مسئله اصلی این است که بتوانیم تعیین کنیم کی و کجا یک زلزله قوی قرار است رخ دهد.

 Earthquake prediction is a future possibility
Just as the whether organizations now forecast floods and strong storms, the national earthquake information centers may one day predict earthquakes. This may some day become a reality, but only after much more is learned about earthquake mechanisms .

7- پیشگویی زلزله احتمالی است در آینده . درست مثل اینکه
اکنون سازمانهای هواشناسی پیش بینی سیل ها و طوفان های قوی را پیش بینی می کنند. مراکز اطلاع رسانی زلزله ممکن است روزی بتواند زلزله را پیشگویی کنند. این کار ممکن است روزی به واقعیت بپیوندد، اما این زمانی رخ می دهد که ما مطالب خیلی بیشتری درباره ی ساز و کار زلزله فهمیده باشیم .

 ?WHAT TO DO

چه باید کرد؟

8 Before an Earthquake

 8- قبل از زلزله

All family members should know how to turn off gas, water, and electricity .

همه افراد خانواده بایستی بدانند که چگونه گاز و آب و برق را قطع کنند.

 Plan family emergency procedures, and make plans for your family to get together .

برنامه شرایط اضطراری خانواده را طرح ریزی کنید و
برنامه ریزی کنید که خانواده در چنین مواقعی دور هم جمع شوند.

Know emergency telephone numbers (doctor ,hospital, police, fire department, ect(.

شماره تلفن های اضطراری را بدانید (دکتر، بیمارستان
پلیس ، آتش نشانی و غیره )

Fix heavy things strongly to walls (book shelves, mirrors, cabinets, etc. (

اشیای سنگین را به محکمی به روی دیوارها نصب کنید (قفسه های کتاب ، آینه ، کمد، غیره ).

Never place heavy things over beds, and keep them lower than the head height of the shortestmember of the family .

هرگز اشیای سنگین را بالای تختخواب ها قرار ندهید و آنها را پایین تر از سر کوتاه ترین عضو خانواده نصب کنید.

9 During an Earthquake

9- در هنگام وقوع زلزله

Stay Calm

خونسرد باشید.

If you are inside, stand in a doorway, or go under a desk or table, away from windows or glass doors .

اگر داخل اتاق هستید در چهارچوب درب بایستید، یا زیر میز تحریر بروید، که دور از پنجره ها یا درب شیشه ای باشد.

If you are outside, stand away from buildings, trees , and telephone and electrical lines .

اگر بیرون هستید از ساختمان ها، درختان و سیم های تلفن
و برق دور بایستید.

If you are on the road, drive away from under passes, and overpasses; stop in a safe area, and stay in your car.

اگر در جاده هستید از زیرگذرها و پل ها دوری کنید و در منطقه ای امن بایستید و در داخل اتومبیل تان بمانید.

10 After an Earthquake

10- بعد از زلزله

  Check for injuries, provide first aid.

زخمی ها را کنترل کنید و کمک های اولیه را فراهم کنید.

Check for gas, water, and electrical lines.

لوله های گاز و آب و سیم های برق را کنترل کنید.

Check for building damage and possible
problems during after shocks.

بعد از زلزله خسارت ساختمان و مسائل احتمالی آن را
کنترل کنید

Clean up dangerous chemicals off the floor.

کف اتاق ها را از مواد شیمیایی خطرناک پاک کنید.

Wear shoes

کفش بپوشید.

Turn on the radio, and listen for instruction from police and fire departments.

رادیو را روشن کنید و به دستورات پلیس و آتش نشانی گوش دهید.

Use telephone for emergences, only

از تلفن فقط در مواقع اضطراری استفاده کنید.